Văn hóa là gì? Hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, khái niệm văn hóa  và vai trò của văn hóa. Mỗi một định nghĩa về văn hóa phản ánh một cách nhìn nhận khác nhau. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về phạm trù văn hóa, bản chất của văn hóa để từ đó hiểu văn hóa là gì và hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Văn hóa là gì?

Theo Wikipedia:

Văn hóa là bao gồm tất cả những sản phẩm của con người, và như vậy, văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và các khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, các phương tiện, v.v… Cả hai khía cạnh cần thiết để làm ra sản phẩm và đó là một phần của văn hóa.

Văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con người tạo ra.

Văn hóa có rất nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau. Mỗi một định nghĩa phản ánh một cách nhìn nhận khác nhau.

Trong từ điển Tiếng Việt Văn hóa được sử dụng để chỉ học thức, trình độ văn hóa, lối sống văn hóa, gia đình văn hóa.

Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì văn hóa bao gồm tất cả, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại cho đến tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lao động.

văn hóa là gì?

Đặc trưng của văn hóa

Tìm hiểu những đặc trưng của văn hóa giúp hiểu hơn về định nghĩa văn hóa là gì?

Tính hệ thống:

Đây là đặc trưng đầu tiên của văn hóa, văn hóa là một hệ thống hữu cơ hoàn chỉnh giữa các giá trị vật chất và tinh thần. Nhờ có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách là một thực thể bao trùm mọi hoạt độngcủa xã hội, thực hiện được chức năng tổ chức xã hội. Chính văn hóa thường xuyên làmtăng độ ổn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ứng phó vớimôi trường tự nhiên và xã hội của mình.

Tính giá trị:

Tính giá trị của văn hóa giúp phân biệt giữa văn hóa và phi văn hóa. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người.Các giá trị văn hóa, theo mục đích có thể chia thành giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh thần); theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mĩ; theo thời gian có thể phân biệt các giá trị vĩnh cửu và giá trị nhất thời.

Tính nhân sinh

Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn hoá như một hiện tượng xã hội (do con ngườisáng tạo, nhân tạo) với các giá trị tự nhiên (thiên tạo). Văn hóa là cái tự nhiên được biếnđổi bởi con người. Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất(như việc luyện quặng, đẽo gỗ…) hoặc tinh thần (như việc đặt tên, truyền thuyết cho cáccảnh quan thiên nhiên…).

Tính lịch sử

Đặc trưng lịch sử của văn hóa, cho phép phân biệt văn hóa như sản phẩm của một quá trình và được tích luỹ qua nhiều thế hệ với văn minh như sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình độ phát triển của từng giai đoạn. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu; nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hóa.

văn hóa là gì?

Vai trò của văn hóa

Với những định nghĩa và phạm vi của văn hóa trong đời sống xã hội, văn hóa đóng vai trò và chức năng to lớn đối với sự phát triển của kinh tế xã hội, sự phát triển nhân cách, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Văn hóa là cơ sở phát triển kinh tế: Toàn bộ các yếu tố văn hóa bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình được biểu hiện trong lĩnh vực kinh tế, là cơ sở vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực lao động của con người, là cơ sở cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nền văn hóa phát triển cao đồng nghĩa với việc người lao động có năng lực cao.

Văn hóa là cơ sở xã hội hóa cá nhân: văn hóa thể hiện ở khả năng nhận thức của mỗi côn người, để đảm bảo sự hòa đồng của cá nhân vào xã hội. Từ đó đảm bảo đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của Xã hội: Văn hóa đóng vai trò vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.  Các giá trị văn hóa tạo nên nền tảng vững chắc của xã hội, đó là nền tảng tinh thần. Những nền tảng đó tạo nên sức mạnh giúp dân tộc vượt qua những thử thách của thiên nhiên và giặc ngoại xâm.

Văn hóa đóng vai trò hoàn thiện con người: Văn hóa là cơ sở hình thành nhân cách cá nhân, con người càng hiểu biết thì càng nâng cao trình độ văn hóa, vốn hiểu biết từ đó trở thành một người có ích cho xã hội.

Văn hóa với vấn đề hội nhập quốc tế: Thông qua giao lưu văn hóa xã hội quốc tế, các nền văn hóa chắt lóc được những gì tinh túy nhất từ đó ứng dụng vào nền văn hóa của nước mình.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây, giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa là gì? vai trò, chức năng của văn hóa, từ đó hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam. Là một người con của đất nước Việt Nam, hãy luôn tự hào và đưa nền văn hóa của nước mình phát triển hơn nữa, hội nhập và giao lưa với các nền văn hóa trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *