Mẫu Tờ Trình

Mẫu tờ trình là một văn bản dùng để tường trình lại một sự việc, hoặc để trình lên cấp trên đề nghị giải quyết một vấn đề nào đó. Để viết tờ trình đối với nhiều bạn chắc hẳn là không dễ dàng gì. Khi soạn một tờ trình bạn phải nắm được cách soạn, cách trình bày tờ trình như thế nào là hợp lý. Bạn cần tham khảo những mẫu tờ trình dùng trong công ty, tổ chức, cơ quan hay là những mẫu tờ trình để gửi lên cấp trên. Dưới đây là một số mẫu tờ trình thông dụng hiện nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn.

Mẫu tờ trình

PHÒNG GD&ĐT ………….
TRƯỜNG ………………….                                                                                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————
Số: …………/………..

“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”

…………, ngày…tháng…năm….
                 Kính gửi:

 

– UBND huyện ………….

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ……….

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..

Nay trường ……………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – …….

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như kg: (xem xét);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                         

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……../………. …………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH
Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường ……………..

                Kính gửi:

 

– Hội đồng nhân dân xã ……….

– Ủy ban nhân dân xã ………………

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;

Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ……..-………. và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường …………………… lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã ……………….. một số nội dung như sau:

1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STT Hiện trạng Hạng mục Ghi chú
1
2
3
4
5

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STT Hạng mục Nhu cầu Dự toán kinh phí Nguồn kinh phí
1
2
3
4
5

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ……-……. là: ……………….

Trong đó:

– Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ……………………….

– Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ………………………………………..

– Nguồn kinh phí địa phương là: …………………………………………………………………………

3. Vậy trường …………………………………… đề nghị HĐND, UBND xã ………………………… quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:

3.1 Đối với HĐND xã ………………….

– Đề nghị HĐND xã ………………. xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học …….-…….. để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.

– Dự kiến mức vận đồng là: ………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: …………………………………………………………………..

3.2 Đối với UBND xã …………….

– Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3 bộ cửa sổ phòng học.

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

Tải mẫu tờ trìnhTo-trinh       

mau-to-trinh-xin-kinh-phi

to-trinh-xin-kinh-phi-sua-chua-phong-hoc

Tờ trình là văn bản dùng để trình bày ý kiến nội dung nào đó của người viết lên cấp trên để đề nghị về một vấn đề nào đó. Việc trình bày một tờ trình theo đúng nội dung và hình thức sẽ giúp người đọc tiếp nhận nhanh hơn nội dung được trình lên và đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất. Tờ trình có nhiều nội dung khác nhau nhưng cùng một mục đích là gửi lên cấp trên, cơ quan đề nghị giải quyết. Tờ trình xin kinh phí, tờ trình sửa chữa, tờ trình vụ việc… Để hoàn thành tờ trình tốt nhất chúng tôi giới thiệu đến các bạn một số mẫu tờ trình trên, các bạn có thể link để tải bài viết. Chúc các bạn online vui vẻ.

0/5 (0 Reviews)