Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là tờ khai xác nhận trong thời điểm hiện tại bạn có tình trạng hôn nhân như thế nào đã kết hôn hay còn độc thân hay kết hôn lần thứ mấy. Giấy xác nhận hôn nhân có thể dùng để làm thủ tục đăng kí kết hôn, hoặc làm thủ tục đi nước ngoài. Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo công văn số 1288/HTQTCT-HT của cục hộ tịch quốc tịch, chứng thực. Dưới đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hô nhân.

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (2)

Xét đề nghị của ông/bà(3):………………………………………………………………………………,

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4)…………………………………………..

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

Giới tính: ……………………….Dân tộc: …………………………Quốc tịch:………………………..

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại……………………………………………………………………………….từ ngày……tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm (5)

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hoá, UBND phường Lam Sơn hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP

(3) Ghi tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ: Xét đề nghị của ông Nguyễn Văn, công chức tư pháp – hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Hoàng Thị La.

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

Tải giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Mẫu Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong số mẫu hồ sơ quan trọng, để xác nhận công dân đã kết hôn hay chưa, nếu có thì đã kết hôn mấy lần. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân để căn cứ vào đó cho công dân làm đăng ký kết hôn hay các thủ tục khác cần xác nhận tình trạng hôn nhân. Để giúp các bạn nhanh chóng hoàn thành hồ sơ chúng tôi giới thiệu đến bạn mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bạn chỉ cần tải mẫu từ đường link trên về và điền vào chỗ chấm cho hợp lý. Chúc các bạn online vui vẻ.

0/5 (0 Reviews)