Tham Khảo “Bài Thu Hoạch Thực Tế Lớp Trung Cấp Chính Trị” Mới Nhất

Mẫu bài thu hoạch thực tế trung cấp chính trị là một tài liệu hữu ích để các đối tượng tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị để có thể tham khảo, qua đó nắm bắt được cấu trúc và cách trình bày bài thu hoạch đúng với yêu cầu. Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là mẫu bài thu hoạch được sử dụng khi chương trình bồi dưỡng đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị kết thúc, đi nghiên cứu và viết bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là một phần học quan trọng, giúp cho mỗi học viên có thể nâng cao khả năng rèn luyện, vận dụng được những lý luận vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, góp phần vào việc thực hiện trong thực tế để hoàn thành tốt nguyên lý học đi đôi với hành. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn mẫu bài thu hoạch thực tế trung cấp chính trị giúp các bạn tham khảo để hoàn thành tốt hơn bài thu hoạch của mình.

Nội dung của bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị

Nội dung của bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị sẽ do mỗi bạn học viên tự lựa chọn dựa trên yêu cầu chung của giáo viên hướng dẫn, nội dung chính của bài thu hoạch lớp trung cấp lý luận chính trị cần phải bám sát là:

Phần 1: Nội dung những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 2: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

Phần 3: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống Chính Trị, về Nhà nước Pháp luật, và về thủ tục quản lý hành chính của nhà nước.

Phần 4: Nội dung đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Phần 5: Về kỹ năng lãnh đạo, về quản lý và về nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân cấp cơ sở.

Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị

BÀI THU HOẠCH
ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
DÂN VẬN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 
XÃ LAI HOÀ THỊ XÃ VĨNH CHÂU

A/- PHẦN MỞ ĐẦU

* Lý do chọn đề tài:

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn chủ văn minh”, với nhiều chiến lược đang đặt ra (vừa là thời cơ, vừa là thách thức ), đối với đất nước ta trên nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế chính trị, văn hoá – xã hội, Quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Vì vậy, mọi vấn đề của đất nước để được dân biết và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước của Đảng. Đó là đảm bảo quyền làm chủ của người dân thông qua quy chế dân ở cơ sở.

Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; đảm bảo mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật đến tận dân là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với dân.

Lai Hoà là xã thuộc chương trình 135 của Thị xã Vĩnh Châu, vì vậy việc thực hiện quy chế dân là rất cần thiết và quan trọng. Do đó, em chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ viết bài thu hoạch nhằm thực quy chế dân chủ của xã mình trong thời gian tới.

B/- PHẦN NỘI DUNG

I/. Cơ sở lý luận

1. Quan điểm chủ nghĩa mác- Lê nin

Dân chủ là một hình thức chính trị của xã hội, như vậy có thể dân là chính quyền thuộc về nhân dân, một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là nhà nước của chế độ dân chủ.

Dân chủ là khác vọng vươn tới, là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài người, lịch sử thế giới chứng tỏ rằng, sự phát triển của nền dân chủ qua các giai đoạn từng nấc thang là: dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của nền dân chủ, vì các nền dân chủ. Trước đó là dân chủ của giai cấp thiểu số trong xã hội, dân chủ mang bản chất giai cấp sâu sắc giai cấp nào nắm được chính quyền vế tay mình cũng chỉ bảo đảm quyền dân chủ của giai cấp mình. Dân chủ chân chính là quyền làm chủ của mọi công dân đối với nhà nước, đối với toàn xã hội.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thức chính trị nhà nước của xã hội. Trong đó con người là thành viên trong xã hội có đủ tư cách công dân là quyền làm chủ của nhân dân.

2. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh:

Cơ sơ quyền làm chủ của nhân dân là “ tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định “nhà nước ta là nhà nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì nhân dân, bao nhiêu quyền hạn điều là của dân”. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân bầu cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã là do dân bầu chọn nên. Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Trong quá trình đổi mới đất nước, nền dân chủ ngày càng mở rộng về nội dung; dân chủ cả trong chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội và các cấp từ trung ương đến cơ sở; Đến từng người dân cả về dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nhằm xây dựng nền văn chủ xã chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Quan điểm của về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở đã được Đảng ta chỉ rõ trong chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 24 tháng 04 năm 2007 về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đặc biệt phát quy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Coi trong cả ba mặt nói trên, không vì nhấn một mặt mà coi nhẹ, hạ thấp các mặt khác.
Vừa phát huy tốt chế độ dân đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc Hội, chính phủ, hội đồng nhân và uỷ ban nhân dân các cấp vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn liền với ích của mình.

Phát huy dân chủ gắn liền với phát triển kinh tế- văn hoá – xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung và chế thực các quy chế dân chủ ở sở phải phù hợp với biện pháp và pháp luật, thể hiện tinh thần đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính sữa đổi những cơ chế chính sách và thủ tục hành chính không phù hợp.

Trong thực quy chế dân hiện nay xã Lai Hoà đang thực hiện theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 20 tháng 04 năm 2007.

II/. Thực trạng trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1/. Đặc điểm tình hình:

Lai Hoà là xã thuộc chương trình 135 của chính phủ, có vị trí địa lý: phía đông giáp xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu; phía tây giáp xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch đông tỉnh Bạc Liêu; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Hưng Thành, Tỉnh Bạc Liêu. Xã có bờbiển dài 7 km, diện tích tự diên 5888,48 ha, trong đó diện tích sản xuất 3.533 ha.

Xã có 11 ấp, với dân số 25.222 người, 4.577 hộ, trong đó dân tộc kinh 912 hộ, 4966 người, chiếm 19,93%, dân tộc khơme chiếm 3.359 hộ, 18.845 người, chiếm 73,39%, dân tộc Hoa chiếm 362 hộ,1.771 người, chiếm 6,68%. Hộ giàu 321 hộ, chiếm 7,01%, hộ khá 687 hộ, chiếm 15,01%, hộ trung bính 1613 hộ, chiếm 35,24%, nghèo 1435 hộ chiếm 31,35%, hộ cận nghèo 521 hộ, chiếm 10,54%.

Tổng số đảng viên của đảng bộ là 269 đ/c, trong đó ban chấp đảng uỷ có 20 d/c; ban thường vụ đảng uỷ có 07 đ/c; có 25 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ ấp; 07 chi bộ trường học; 01 bộ hợp tác xã; 01 chi bộ quân sự; 01 chi bộ công An; 01 chi bộ DânVận; 01 chi bộ trạm y tế; 01 chi bộ khối đảng; 01 chi bộ khối chính quyền.

Tổng số đoàn viên; hội viên các đoàn thể là hiện có 7.752 đ/c, chiếm 30,74% so với tổng số dân trong đó: Đoàn thanh niên: 494 đoàn viên, chiếm 1,96% so với tổng số dân; HLHPN 2.585 hội viên chiếm 1025% so với tổng số dân; Hội cựu chiến binh 165 hội viên chiếm,065% so với tổng số dân; Hội LHTN 1.264 hội viên chiếm 5,01% so với tổng số dân; Hội nông dân 2.244 hội viên chiếm 8,90%so với tổng số dân; Hội người cao tuổi: 683 hội viên chiếm 2,71%so với tổng số dân; Công đoàn: 35 đoàn viên chiếm 1,71%so với tổng số dân; Hội chữ thập đỏ: 282 hội viên chiếm 1,12%so với tổng số dân.

2/. Cũng cố ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động:

Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015; xã tiến hành điều chỉnh bổ sung ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ có 16 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã làm trưởng ban, có 02 phó ban là 02 đồng chí phó bí thư xã Đảng uỷ xã đồng chí phó bí thư thừơng trực kiêm trưởng khối vận làm phó ban trực, các ban ngành là thành viên, có thông báo phân công cho từng thành viên cụ thể.

Điều chỉnh ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân. Tổ chức tổng kết các hoạt động của ban chỉ đạo và định hướng hoạt động hàng năm; ngoài ra tham gia với thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức kiểm tra, giám sát các chuyên đề về kinh tế – xã hội thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chánh, công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở;

Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo chọ ấp Năm căn làm điểm chỉ đạo chung

Thành lập 01 ban thanh tra nhân dân với 12 thành viên trong đó đồng chí phó Chủ tịch Mặt trận xã làm trưởng ban, các ấp đều có ban thanh tra nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, năm theo đúng quy định.

3/. Thành tựu trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

a/. Tình hình triển khai:

Bằng nhiều hình thức và nội dung tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cho tất cả các Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ nội dung quy chế. Kết quả triển khai được như sau: Trong Đảng đạt 98,2%, BCH đoàn thể đạt 96,38%, đoàn viên hội viên đạt 81,16% và tuyên truyền ra dân đạt 61,45%.

Thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, đảng bộ, các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cũng như Mặt trận các đoàn thể, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền được 478 cuộc có 14.542 lượt người dự và nghe.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có tổ chức họp rút kinh nghiệm, để trên có sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa bàn ấp trong toàn xã.

Việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền đã đóng góp làm chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của nhân dân nói chung và đồng bàn dân tộc nói riêng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời góp phần thắng lại nhiệm vụ chính trị của địa phương.

b/. Kết quả trong việc thực hiên quy chế dân chủ xã Lai Hoà:

Thực hiện tốt chỉ thị số 30/CT/TW của bộ chính trị, và pháp lệnh số 34/PL/UBTVQH11 ngày 20/74/2007 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thị uỷ, cấp uỷ đảng chính quyền, mặt trận các đoàn thể, cơ quan đơn vị đều quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở xã đạt được kết qua sau:

*Nội dung công khai để nhân dân biết:

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nội dung quy chế dân chủ một cách có hiệu quả theo đúng quy định, thời gian, những vấn đề cần thông báo cho nhân dân biết là nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế, từ đó thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức như thông tin tuyên truyền, thông qua việc tiếp xúc cử tri, các cuộc họp dân, các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể, niêm yết công khai tại UBND Xã, nội dung cụ thể như: Luật thuế, luật nghĩa vụ quân sự, luật đất đai, luật hôn nhân gia đình,… dự toán thu chi ngân sách xã hàng năm, quyết toán thu chi các loại quỷ, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ trương kế hoạch vay vốn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, danh sách thanh niên được gọi nhập ngũ…Qua thực hiện các công việc nêu trên được nông dân đồng tình ủng hộ, được nhân dân đóng góp nhiều ý kiến, thiết thực góp phần thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương.

Đặc biệt là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm có hiệu quả của tổ 1 cửa UBND xã.

* Nội dung dân bàn và và quyết định trực tiếp:

Ngoài những vấn đề cần thông báo kịp thời cho dân biết về còn những vấn đề quan trọng quyết định đến quyền lợi của nhân dân, xây dựng nông thôn của xã được Đảng uỷ – UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện thông báo kịp thời rộng rải ra dân, nhằm để cho nhân dân trực tiếp bàn bạc và quyết định qua hình thức họp dân từng tổ, khu ấp để thông qua cho nhân dân bàn bạc và trực tiếp quyết định cụ thể là:

Mức đóng góp của công trình phúc lợi, phục vụ cho cầu đường nông thôn, tiến hành họp dân xin ý kiến dân quyết định Xây dựng quy chế ấp văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tính dị đoan các tệ nạn xã hội, Họp xét bình nghị hộ thóat nghèo, các dự án hỗ trợ sản xuất, bàn bạc những công vịêc thuộc nội bộ cộng đồng dân cư, nội dung tập trung và có hiêụ quả nhất là việc bàn bạc thống nhất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xây dựng kết cấu hạ tầng, mức đóng góp phương pháp tiến hành thi công, nạo vét kinh thuỷ lợi nội đồng, là cầu đường giao thông nông thôn, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong xem xét xây dựng nhà tình nghiã, tình thương; các khoản đồng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản khác ngoài quy định của Nhà nước. Tổ chức phê bình và tự phê bình trước dân, lấy phiếu tình nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu và tổ chức hiệp thương giới thiệu bầu trưởng ban nhân dân ấp để dân quyết định.

Vấn đề dân bàn và quyết định trực tiếp đã tạo điều kiện cho nhân dân được quyết định trực tiếp những vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư, từ đó được nhân dân đồng tình ủng hộ, hiệu quả công việc được nâng cao, trong quá trình bàn bạc và quyết định. Từ đó tạo niềm tin ở nhân dân, người tham gia đóng góp ngày càng nhiều hơn.

* Nội dung dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Thực hiện cơ bản nội dung dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định tập trung vào những nội dung như:

Trước khi quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án thâm canh định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của xã, dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã và dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hổ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư, hiệp thương lấy ý kiến chọn người ra ứng cử Đại biểu HĐND xã, dự thảo các kế hoạch triển khai các chương trình quốc gia về y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, bình nghị hộ thóat nghèo, bình nghị hộ gia đình văn hoá…thì HĐND – UBND xã kết hợp với mặt trận, các ban ngành đoàn thể, BND các ấp tổ chức họp dân để nhân dân bàn bạc, có ý kiến đóng góp đề xuất đến HĐND – UBND xã ra quyết định.

* Nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, công tác giám sát kiểm tra của nhân dân đối với họat động của HĐND – UBND cũng như cán bộ nhân viên, đại biểu HĐND xã, nhằm tránh được hoạt động không hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác trên được cụ thể bằng hình thức thông qua các kỳ họp HĐND, nơi đại diện các đoàn thể tham dự, tiếp dân để hòa giải kịp thời, những khiếu nại, tố cáo của công dân, ban thanh tra nhân dân, thông qua cho nhân dân biết về hoạt động của HĐND, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND Xã giải quyết khiếu kiện của công dân, dự tóan và quyết tóan ngân sách xã, thực hiện chế độ chính sách, các chương trình an sinh xã hội khác để nhân dân giám sát kiểm tra phát hiện chấn chỉnh kịp thời. Kết quả từ đầu năm đến nay đã thực hiện theo quyết định 167/CP của chính phủ đã thực hiện được 266 căn; đợt 1/2011 đã triển khai được 265 căn;

Thực hiện theo quyết định số: 74/Tgg năm 2010 về chuyển đổi ngành nghề là 235 hộ;

Hỗ trợ hộ nghèo theo quyết định số: 102/Tgg là 1.435 hộ ;

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo quyết định số: 268/Tgg là 1.435 hộ;

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo quyết định số: 471/Tgg mổi hộ được 250.000đ/năm với số tiền là 358.750.000đồng

Kết quả cải cách thủ tục hành chính: UBND xã có quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của công dân, bố trí phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sắp xếp chỗ, nơi làm việc phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” đáp ứng được yêu cầu; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực theo quy định, từ đó đáp ứng kịp thời, giảm thời gian đi lại, giảm các thủ tục không cần thiết cho người dân; Trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, cán bộ luôn quan tâm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, có tác phong, lề lối làm việc nghiêm chỉnh, văn minh, lịch sự, được nhân dân tín nhiệm.Tiếp nhận 32 vụ việc, đưa ra hòa giải 28 vụ việc, hòa giải thành 9 vụ việc, không thành 19 vụ việc, hiện còn tồn tại tổ hòa giải 04 vụ việc.

Từ khi thực hiện pháp lệnh số 34/PL/UBTVQH11 ngày 20/74/2007 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.đưa nần kinh tế xã nhà phát triển đồng bộ trên nhiều lảnh vực đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận người dân được cải thiện rõ rệt bộ mặt tnông thân này càng đôỉ mới. lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tuc phát triển và có nhiều tiến bộ; quốc phòng an nhinh được giử vững ổn định, hệ thống chính trị ngày càng được cũng cố hoàn thiện, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy hơn và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

c/. Hạn chế

Việc triển khai pháp lệnh dân chủ chưa đều, chưa thường xuyên, mốt ít cấp uỷ Đảng, chính quyền, trưởng ban nhân dân ấp, lảnh đạo cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, công chức quán triệt nội dung thực hiện Quy chế dân chủ chưa đầy đủ, một số nơi việc thực hiện bàn bạc lấy ý kiến nhân dân chưa được chú trọng và nội dung công khai còn chồng chéo, thiếu rõ ràng. nhất là việc tổ chức cho nhân dân kiểm tra giám sát các công trình xây dựng cơ bản, bên cạnh vẩn còn một bộ phận người dân ít quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Sự phối hợp giửa UBND xã với Mặt trận các đoàn thể từng lúc chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao; hoạt động của ban thanh tra nhân dân còn hạn chế, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ gắn với cải cách hành chính chuyển biến còn chậm so với yêu cầu.

Mặt trận các đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội, từ đó chưa làm tốt nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân, trình độ năng lực một số cán bộ chưa nang tầm với nhiệm vụ đặt ra.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ, ban chỉ đảo thiếu kiểm tra chặt chẽ, một số ấp làm chưa tốt vịêc tổ chức họp định kỳ và sơ tổng kết theo quy định

* Nguyên nhân của thành tựu:

Có sự lảnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ban chỉ đạo Thị uỷ và Đảng uỷ, phát huy vai trò tham mưu của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của xã.

Được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân thông qua vịêc tổ chức thực hiện pháp lệnh dân chủ.

Đảng uỷ có chỉ đạo sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện phát lệnh dân chủ ở xã

* Nguyên nhân hạn chế:

Sự phối hợp chưa đồng bộ nhịp nhàng của từng thành viên trong ban chỉ đạo cũng nhưng các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện pháp lệnh dân chủ và những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Trình độ năng lực của cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chưa nắm vững nội dung pháp lệnh dân chủ, thiếu xây dựng kế hoạch, chưa thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, việc nắm tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân còn chậm

* Bài học kinh nghiệm:

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương em rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

– Cần tiếp tục quán triệt chỉ thị 30 – TW và pháp lệnh 34 của UBTVQH, đến chi bộ Đảng viên, hội viên thông qua quy chế dân chủ, các ngành có trách nhiệm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, khắc phục quan liêu thiếu trách nhiệm, mất dân chủ trong giải quyết các công việc, đẩy mạnh quan tâm xây dựng về tư tưởng cho đội ngủ cán bộ, Đảng Viên, đủ sức đáp ứng trong tình hình mơí.

– Thực hiện đúng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

– Phối hợp Mặt Trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm tư tưởng, những kiến nghị có liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

– Ban chỉ đạo quy chế dân chủ xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công từng thành viên, phát huy trách nhiệm hơn nữa, định kỳ sơ, tổng kết kịp thời khen thưởng cho tổ chức và các nhân, điển hình các khu dân cư thực hiện quy chế dân chủ.

3/. Phương hướng và giải pháp:

* Phương hướng

Thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương;

Cấp uỷ Đảng thường xuyên xuống địa bàn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để xây dựng phương hướng, kế hoạch cho những năm tiếp theo;

Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân biết;

– Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị 30-TW và pháp lệnh 34 của UBTVQH về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
Niêm yết công khai thủ tục cải cách hành chính, quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân được các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, trách gấy phiền hà cho nhân dân nhất là trong giải quyết tranh chấp đất đai.

* Nhiệm vu:

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân. Ngòai việc thông qua các đoàn thể nhân dân còn thực hiện quyền kiểm tra và giám sát thông qua tổ chức ban thanh tra nhân dân.

Cấp uỷ Đảng chính quyền đã tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp, lấy ý kiến đối với đảng viên về việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân đề cao vai trò trách nhiệm, coi trọng phát huy dân chủ trực tiếp của nhân dân trong kiểm tra giám sát, tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ Đảng viên

Giữ mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện công tác phê bình và phê bình đối với cán bộ chủ chốt.

* Giải pháp:

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã trong thời giai tới được phát huy toàn diện vững mạnh như sau:

Kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở xã, nâng cao nâng lực chuyên môn, phảm chất đạo đức lối sống; bố chí sử dụng cán bộ hợp lý, đúng chuyên môn và nghiệp vụ.

– Thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ về việc thực hiện quy chế dân chủ.

– Sự phối hợp chặt chẽ giửa Mặt trận các đoàn thể trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Đồng thời gắn với cụôc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể nhân dân, thường xuyên phản ánh, ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời có hướng chỉ đạo.

– Định kỳ sơ tổng kết đúng giá rút kinh nghiệm có biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ này.

– Phối hợp Mặt Trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm tư tưởng, những kiến nghị có liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

III/- PHẦN KẾT LUẬN

1/. Kết luận

Qua nghiên cứu việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã Lai hoà tôi rút ra kết luận:

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở xã lai hoà, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện luôn có sự phối hợp giửa chính quyền, Mặt trận, và các đoàn thể nhân dân, có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, quốc phòng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ.

Nhiều chủ chương, chính sách pháp luận của nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân được triển khai tốt thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã Lai Hoà đã góp phần đổi mới phương thức lảnh đạo và điều hành bộ máy chính quyền, kịp thời triển khai chủ trương của cấp uỷ trong việc phát triển kinh tế – xã hội tạo cho người dân phát triển sản xuất và tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân, tinh thần tương thân tương ái gíup nhau xoá đối giảm nghèo.

2/. Kiến nghị

Quan tâm đạo tạo chuẩn hoá cán bộ xã, ấp và thực hiên tốt các chấe độ chính sách có liên quan đến quyền lợi cán bộ nhất là sinh hoạt phí hành tháng đặc biệt là cán bộ không hưởng lương.

Quan tâm hổ trợ vốn và dạy nghề cho hộ nghèo, đang gặp khó khăn trong cuộc sống về sản xuất.

Tăng cương công tác tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ (băng, tài liệu, loa, hình …) bằng tiếng dân tộc vì toàn xã đến 73% là người dân tộc khơme

Đầu tư xây dựng các thiết chê văn hóa ở ấp nhất là nhà hợp cộng đồng ( hiện nay xã có 8/11 ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng còn lại 3 ấp chưa có nhà sinh hoạt) nhăm giúp cho việc họp dân thuận tiên hơn.

Đề nghị hổ trợ kinh phí cho công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hy vọng rằng với mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mà gocbao.com giới thiệu đến các bạn sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin cần thiết để hoàn thành bài thu hoạch của mình một cách tốt nhất. Bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị là một bài thu hoạch khá quan trọng chính vì vậy bạn nên sử dụng nhiều kiến thức và kĩ năng cần thiết đã được học.  Chính vì vậy việc tham khảo bài viết trên đây của chúng tôi sẽ giúp cho bạn sớm hoàn thành bài thu hoạch của mình. 

0/5 (0 Reviews)